کارگاه ورک شاپ!

بنر نصب شده در ابتدای ورودی در غربی پارک رازی

از این دست:

ورزشگاه استادیوم

بازی گیم

و ...