استفتاء: شرایط لازم برای لمس کردن، بوسیدن و در آغوش کشیدن یک زن توسط یک مرد چیست؟

حکم:

۱- آن زن، معلم باشد.
۲- آن زن، معلم سال اول آن مرد باشد.
۳- آن روز، روز معلم باشد.
۴- آن زن، آن دستکش را به دست کرده باشد.
۵- آن زن از آن مرد، حداقل آن اختلاف سنی بزرگتر باشد.
۶- آن زن در آن روز و در آن ساعت، آن مرد را غافلگیر کرده باشد.
۷- آن مرد، حتما آن زن را بعد از چهل و چند سال شناخته باشد.
۸- آن جا و آن لحظه گشت ارشادی رد نشده باشد.
۹- آن مرد آن جایگاه و مقام را داشته باشد.
۱۰- و در آخر هر کسی که با لمس کردن، بوسیدن و در آغوش کشیدن یک زن توسط یک مرد مشکل دارد، از دوستان آن مرد باشد.

در آن شرایط که هر یک معطوف به دیگری است و در هر هزاره یکبار اتفاق می افتد و الحق از معجزات حق تعالی است، واجب است که آن مرد آن زن را لمس کند و یا بوسه بزند و یا در آغوش بکشد و یا هر سه مورد متوالین با هم  اتفاق بیافتد. احوط  آن است اعمال مذکور در انظار عموم باشد لکن شروط همان است که قبلتر آمد. الله عالم.


الاحقر
لوتی


هفته معلم مبارک باد.