اتوبوس یا وسیله نقلیه کاملا عمومی

1- شجره نامه خود را تا 32 پشت پشت صندلی اتوبوس با ماژیک غیر وایت برد ترسیم کنید.
2- با اینکه یک خروار بلیت پاره نکرده به شرکت واحد بدهکار هستید ولی هنگام پیاده شدن بگویید که بلیتی می خرید و پاره می کنید.
3- عطسه یکی از عوارض سرما خوردگی است. در جای شلوغ بهترین مکان برای عطسه کردن صورت بغل دستیتان است.
4- ممکن است در بالشتک صندلی ها گنجی نهفته باشد. خود را بخت مسلم دسترسی به آن بدانید.
5- برای اینکه طی یک آزمایش علمی سیستم ورود هوا را به اتوبوس بیازمایید، در حال حرکت از پنجره به بیرون تُف کنید.
6- در میان پاهای مسافران به دنبال سکه 50 ریالی که از جیبتان به زمین افتاده است، بگردید.
7- بعد از تناول چلوکباب با مقدار متنابهی پیاز در اتوبوس ورزش های تنفسی انجام دهید.
8- وقتی جلو اتوبوس هستید از در عقب پیاده شوید و وقتی عقب نشسته اید از در جلو.
9- برای اعلام پیاده شدنتان در ایستگاه بعد تصور کنید که فرسخ ها با راننده فاصله دارید.
10-  برای یادآوری راننده در مورد کثیفی اتوبوسش پشت آن بنویسید «مردیکه بی مسئولیت لطفا مرا بشور!»