گوش شیطان کر، چشم حسودِ معاند کور که به همت بلند همتان سایت شخصی این حقیر تا قبل از ماه رمضان و بل زودتر در آدرس halname.ir در دسترس خواهد بود.

تا آن هنگام در آدرس(ضاله) زیر اگر مطلبی باشد، ارائه خواهد شد:

https://www.facebook.com/taammoli

 

 

بدرود تا آن هنگام!