1- خدا این استکبار را لعنت کند ولی یکی از همین اجنبی های هالیوودی سخن نغزی گفته است در باب ترک سیگار با این مضمون که :

«اگر کسی سیگار را ترک کرد مادامی که یادش باشد چند وقت است ترک کرده، روزی دوباره به آن باز خواهد گشت.»

2- با امروز یکسال و هشت ماه و 10 روز است که ترک کرده ام.

3- آخر چطور می شود روز محرمیت خودم با همسرم را فراموش کنم.

4- آن روز خواهد آمد.