بسمه تعالی 

شماره:   27400/86

تاریخ:      3/3/1383

 

 

بخشنامه به تمام موجوداتی که در منطقه جغرافیایی ایران نفس می کشند چه در خشکی و چه در دریا از اناث و ذکور

موضوع: صرفه جویی در مصرف برق

از آنجایی که ملت شریف ایران بیشتر از پیش به برق برای روشنایی احتیاج دارند و خاموش شدن حتی یک چراغ می تواند رسیدن به این هدف را هر چه بیشتر تسریع ببخشد لذا تمامی روشنفکران و منورالفکرها تا اطلاع ثانوی خاموش مانده و وظیفه روشن سازی افکار عمومی را برعهده این وزارتخانه قرار دهند.

متعاقبا نواحی و ساعاتی که افکار عمومی در خاموشی کامل به سر می برند اعلام خواهد شد.

 

رییس دبیرخانه مشترک وزارت نیرو و اطلاعات