دیوانه ای به من نزدیک شد و گفت :« می خوای مثل من باشی؟»
گفتم : « یعنی باید چطور باشم؟»
لبخندی زد و همونطور که داشت از من دور می شد گفت : « یعنی اینکه هیچ وقت این سوال رو نپرسی. »
این رو که گفت از من چند قدمی دور شده بود . به من چشمکی زد و پشت کرد و رفت .
از آن روز تا حالا من دیوانه ام .

آیا شما هم دیوانه اید؟