بیا که در غـــــم عشقت مشوشــــم بی تو

بیـا ببین که درین غم چه ناخوشم بی تو

شب از فراق تو می نالم ای پری رخسار

چـــو روز گردد گویی در آتشـــــم بی تو

دمی تـــو شربت وصلـــتم نداده‌ای جانـــا

همیشه زهــر فراقت همی چشــــم بی تو

اگر تــو با من مسکین چنین کنی جانــــا

دو پایــم از دو جهان نیز در کشم بی تو

پیـــتام دادم و گفتم بیــــا خوشـــم می دار

جواب دادی و گفتی که من خوشم بی تو