۱۶ آذر
هوایی دیگر
       آلودگی بسیار
                ماسکها بر صورت
به روی ماسکها علامتی ضربدر
       سکوت باید
صحبت زیادی کمتر
       دانشجو باید درس بخواند
                برای خدمت
دانشجو در خیابان نباشد بهتر
      روز تقدیر
                روز خون
                          شهامت
                                    فریاد ... ولی
دانشجو اگر بمیرد برتر
                          باز ۱۶آذر
                                باز هوایی دیگر
                                               هوا امروز آلوده است.

سید هادی توابین