یا حق

ایام امتحانات پایان ترم است و ذکر و یاد دانشمندان و بزرگان علم واجب. علی الخصوص ریاضیدانها که به گردن دانشجویان بسیار حق دارند و در جای جای زندگیشان موثرند من جمله اویلر٬ فوریه٬ مکلورن٬ تیلور٬ کوشی٬ ریمان و ....

برای شادی روح خواهر و مادرشان(خوار مادرشون) فاتحه مع الصلوات بلند.