*«نقطه سر خط» نشریه دانشجویان دانشگاه شریف است که ستونی دارد به نام روی خط نقطه.

حقوق بشر: در راستای حمایت انجمن اسلامی از هر حقوق ضایع شده ای، جدیدا انجمن بعد از حمایت از زندانیان سیاسی، حقوق زنان، به حمایت از حقوق اراذل و اوباش پرداخته است. با این سرعت تا چندی بعد حمایت از گربه های خوابگاه های طرشت و زنجان نیز پیش بینی می شود.


8 مارس: طی عز و جزی که عده ای از پسرهای دانشگاه در این روز برای دختران تمام عالم هستی زدند نام این روز از «روز زن» به روز «ریش، سیبیل» تغییر نام داد.


سرشماری: چندی بود که نگهبانان دم در چیزهایی را می شمردند و روی کاغذ اعدادی را یادداشت می کردند. چندین بار در همین اثنا چند نگهبان نیز خوابشان برده است. گویا دوستان نگهبان دانشجوها را با گوسفند اشتباه گرفته بودند.


کتاب های ارزنده: بشتابید ... بشتابید که کتابها دارد تمام می شود. برای خریداری کتاب مورد نظر به همکف ابن سینا مراجعه کنید و در مسابقه کتابخوانی شرکت کنید تا به حج هم بروید. نام کتاب: شریف از آغاز تا کنون، نویسنده: جناب مهندس مدیر، ویراستار: جناب مهندس معاون مدیر، طراح: جناب مهندس مدیر، صفحه بند: جناب مهندس معاون مدیر، نمونه خوان: جناب مهندس مدیر، عکاس: جناب مهندس معاون مدیر، چاپخانه جنابان مهندسان مدیر و معاون، با تشکر از: نویسنده، ویراستار، طراح، صفحه بند، نمونه خوان، عکاس و چاپخانه حقیقی


ورزش بانوان: برای افزایش سلامت کارکنان علی الخصوص کارکنان خانم که در این روزگاران بیشتر در معرض پوکی استخوان قرار دارند، تربیت بدنی برنامه ورزش صبحگاهی را در جلوی دانشکده شیمی به راه انداخته بود که متاسفانه با دخالت گروه های فشار این فعالیت کان لم یکن تلقی شد. گروه های فشار با دیدی افراطی معتقد بودند که خانم ها با لباسهایی بدن نما و محرک(مایو هایی که تمام بدن را می پوشاند حتی سر را) در ملا عام به حرکاتی موزون مشابه ایروبیک در سواحل دانشکده شیمی مشغول به اشاعه فحشا در ساعات آغازین صبح که وقت فضیلت است، بوده اند.


انتخابات: انتخابات پر شور انجمن برگزار شد و باز مثل گذشته یک دختر اول شد. سال بالایی ها چند سال پیش را بیاد می آورند که پسری با دوست مونث اش کاندیدا شدند که از قضا خانم محترم رای آورد و اول شد ولی سر خودش بی کلاه ماند. بماند که دختر خانم پوریای ولی بازی در آورد و کنار کشید. توصیه به خانم های جوان در شرف دوستی: هیچ وقت رو دست دوستتون بلند نشین.


چون پرگار: در بالای یکی از گاهنامه های حدید التاسیس نوشته است که «پای بر جای باش و سرگردان   چون سکون و تحرک پرگار» این بیت شعر با توجه به عوامل گاهنامه مذکور بدین معناست که «پا تو بکن توی یه کفش و کاری به کار کسی نداشته باش و هر کی هم حرفی زد بزن تو دهنش تا دیگه زر نزنه. اگ هم نشد سوزن پرگار و بکن تو چشمش.»


سرویس های بهداشتی خواهران: مدت هاست که سرویس های بهداشتی خواهران تغییر کاربری داده اند و دیگر کارآیی رفع حاجت جماعت اناث را ندارد. به همین جهت شورای فرهنگی دانشگاه قصد دارد نام این سرویس ها را به آرایشگاه زری خانم تغییر دهد. البته تغییر و پرو لباس هم از دیگر کاربردهای این مکان خواهد بود. شورای فرهنگی برای پیمانکاری این پروژه مزایده برگزار خواهد کرد.