دیروز داشتم ساندویچ زبان می خوردم که یک دانه مو داخلش پیدا کردم. حتما خانم بزی بیچاره از بس به بچه هایش گفته در را روی غریبه ها باز نکنید، زبانش مو در آورده است.