این وبلاگ به علت عرضه عمومی قلیان که غیر بهداشتی است تا اطلاع ثانوی تعطیل  و مسئول آن جناب آقای لوتی در شهر گردانده شده تا موجب عبرت دیگر وبلاگ نویسان متخلف قرار گیرد.

معاونت مبارزه با تخلفات اینترنتی
واحدهای ویژه مبارزه با اراذل و اوباش
معاونت درون شهری وزارت بهداشت و درمان